คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์

คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์

โทรศัพท์ : (66) 53 916 858
อีเมล: suchin.krit@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

อาจารย์ ดร.ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์
รองคณบดี

โทรศัพท์ : (66) 53 916 864
อีเมล: yodsapon.nit@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)


อาจารย์อริศรา เหล็กคำ
ผู้ช่วยคณบดี

โทรศัพท์ : (66) 53 916 864
อีเมล: arisara.lek@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

อาจารย์กมลนัยน์ ชลประทิน
ผู้ช่วยคณบดี

โทรศัพท์ : (66) 53 916 864
อีเมล: kamonnai.cho@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)


รองศาสตราจารย์
ดร.ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล

อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53 916 864
อีเมล: -

รองศาสตราจารย์
วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์

อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53 916 864
อีเมล: wiwat.dam@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม

อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53 916 864
อีเมล: -

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ภัสวรรณ อุชุพงศ์อมร

อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53 916 864
อีเมล: passawan.ouc@mfu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สรรค์ ตันติจัตตานนท์

อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53 916 864
อีเมล: sann.tan@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วรนนท์ ลีลาเวทพงษ์

อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53 916 864
อีเมล: voranon@mfu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วีระพงษ์ บึงไกร

อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53916 864, (66) 53 916 858
อีเมล: weerapong_7530@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อารีรัตน์ โกสิทธิ์

อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53 916 864
อีเมล: areerat.kos@mfu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ติณเมธ วงศ์ใหญ่

อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53 916 864
อีเมล: thinnamedh.won@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นุรัตน์ ปวนคำมา

อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53 916 864
อีเมล: nurat.pua@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์

อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53 916 858, (66) 53 916 864
อีเมล: sugul.kri@mfu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อรัชมน พิเชฐวรกุล

อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53 916 864
อีเมล: arachamon.pic@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)


อาจารย์ ดร.ฤทธิภัฏ กัลยาณภัทรศิษฏ์
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53 916 864
อีเมล: ridthipat@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

อาจารย์ ดร.อนุเทพ สุขศรีวงศ์
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53 916 864
อีเมล: anuthep.soo@mfu.ac.th


อาจารย์ ดร.อัจฉริยา วงษ์บูรณาวาทย์
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53 916 864
อีเมล: archariya.won@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

อาจารย์ ดร.สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53 916 864
อีเมล: suwijak.cha@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)


อาจารย์สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53 916 864
อีเมล: somchai@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

อาจารย์กนกวรรณ เลิศรัตน์เดชากุล
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53 916 864
อีเมล: kanokwan.ler@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)


อาจารย์ชนินทร์ อินทรปัญญา
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53 916 864
อีเมล: chanin.int@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

อาจารย์ทิฆัมพร รอดขันเมือง
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53 916 864
อีเมล: tikumporn.rod@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)


อาจารย์เพชรณพัฒน์ ศรีวุทธิยประภา
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53 916 864
อีเมล: phetnapat.sri@mfu.ac.th

อาจารย์พรพล เทศทอง
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53 916 864
อีเมล: pornpon.the@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)


อาจารย์สุวลักษณ์ ขันธ์ปรึกษา
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53 916 864
อีเมล: suwalak.kha@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

อาจารย์รชณัฐ มะโนแสน
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53 916 864
อีเมล:  rachanatt.man@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)


อาจารย์อาภาเพ็ญ ปันดวง
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53 916 864
อีเมล:  apapen.pan@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

อาจารย์ณัฐดนัย นาจันทร์
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53 916 864
อีเมล: natdanai.nac@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)


อาจารย์นวลจันทร์ แจ้งจิตร
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53916 864
อีเมล: nuanchan.cha@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

อาจารย์พิมลกร แปงฟู
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53 916 864
อีเมล: pimonkorn.pan@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)