คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่ง ศรีสมวงษ์
คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์

โทรศัพท์ : (66) 53916 857
อีเมล: -

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53916 857
อีเมล: suchin.krit@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)


อาจารย์ ดร. ฤทธิภัฏ กัลยาณภัทรศิษฏ์
ผู้ช่วยคณบดี

โทรศัพท์ : (66) 53916 857
อีเมล: ridthipat@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

รองศาสตราจารย์ ดร. ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล
อาจารย์

โทรศัพท์ : -
อีเมล: -


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนนท์ ลีลาเวทพงษ์
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53916 857
อีเมล: voranon@mfu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ น้อยฉิม
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53916 857
อีเมล: -

(รายละเอียดเพิ่มเติม)


อาจารย์สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53916 857
อีเมล: somchai@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรัตน์ โกสิทธิ์
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53916 857
อีเมล: -

(รายละเอียดเพิ่มเติม)


อาจารย์ ดร. อนุเทพ สุขศรีวงศ์
ผู้ช่วยคณบดี

โทรศัพท์ : (66) 53916 857
อีเมล: -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพงษ์ บึงไกร
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53916 857
อีเมล: -


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53 916 858, (66) 53 916 857
อีเมล: sugul.kri@mfu.ac.th

อาจารย์ ดร. สรรค์ ตันติจัตตานนท์
อาจารย์

โทรศัพท์ : -
อีเมล: -

(รายละเอียดเพิ่มเติม)


อาจารย์กนกวรรณ เลิศรัตน์เดชากุล
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53916 857
อีเมล: kanokwan.ler@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัสวรรณ อุชุพงศ์อมร
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53 916 857
อีเมล: -


อาจารย์ติณเมธ วงศ์ใหญ่
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53916 857
อีเมล: thinnamedh.won@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

อาจารย์สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53916 857
อีเมล: suwijak.cha@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)


อาจารย์อริศรา เหล็กคำ
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53916 857
อีเมล: arisara.lek@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

อาจารย์ ดร.ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์
ผู้ช่วยคณบดี

โทรศัพท์ : -
อีเมล: -

(รายละเอียดเพิ่มเติม)


อาจารย์กมลนัยน์ ชลประทิน
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53916 857
อีเมล: kamonnai.cho@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์
อาจารย์

โทรศัพท์ : -
อีเมล: wiwat.dam@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)


อาจารย์นุรัตน์ ปวนคำมา
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53916 857
อีเมล: nurat.pua@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

อาจารย์นวลจันทร์ แจ้งจิตร
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53916 857
อีเมล: nuanchan.cha@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)


อาจารย์เพชรณพัฒน์ ศรีวุทธิยประภา
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53916 857
อีเมล: -

อาจารย์รัฐวุฒิ แสงจันทร์
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53916 857
อีเมล: -

(รายละเอียดเพิ่มเติม)


อาจารย์ ดร. อัจฉริยา วงษ์บูรณาวาทย์
อาจารย์

โทรศัพท์ : -
อีเมล: archariya.won@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

อาจารย์ณัฐดนัย นาจันทร์
อาจารย์

โทรศัพท์ : -
อีเมล: natdanai.nac@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)


อาจารย์พิมลกร แปงฟู
อาจารย์

โทรศัพท์ : -
อีเมล: pimonkorn.pan@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

อาจารย์ธนิษฐ์นันท์ ภักดีธรรมสกุล
อาจารย์

โทรศัพท์ : -
อีเมล: tanistnan.pak@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)


อาจารย์ชนินทร์ อินทรปัญญา
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53 916 864
อีเมล: chanin.int@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

อาจารย์ฑิฆัมพร รอดขันเมือง
อาจารย์

โทรศัพท์ : (66) 53 916 864
อีเมล: tikumporn.rod@mfu.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม)


อาจารย์สุธี ปันแก้ว
อาจารย์

โทรศัพท์ : -
อีเมล: -

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

อาจารย์ ดร.อรัชมน พิเชฐวรกุล
อาจารย์

โทรศัพท์ : -
อีเมล: -

(รายละเอียดเพิ่มเติม)


อาจารย์พรพล เทศทอง
อาจารย์

โทรศัพท์ : -
อีเมล: -

(รายละเอียดเพิ่มเติม)