ทำเนียบคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล


รองศาสตราจารย์ ดร. อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ


ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่ง ศรีสมวงษ์


คณบดีคนปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์