สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการสื่อสารด้วยภาษาจีน

ภาษาไทย: หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการสื่อสารด้วยภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Laws Program in Business Law and Chinese Communication

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : นิติศาสตรบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจและการสื่อสารด้วยภาษาจีน)
ชื่อย่อ : น.บ. (กฎหมายธุรกิจและการสื่อสารด้วยภาษาจีน)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Laws (Business Law and Chinese Communication)
ชื่อย่อ : LL.B. (Business Law and Chinese Communication)

กฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก และในขณะที่ชาวจีนมุ่งเข้ามาค้าขายกับชาวไทยมากขึ้น กฎหมายธุรกิจจะมีบทบาทอย่างยิ่งในการอำนวยความสะดวกในการทำการค้าและแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการค้าได้ระหว่างชาวไทยและจีนให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความยุติธรรมได้ แต่การค้าขายระหว่างชาวไทยและชาวจีนนั้นจะเข้าใจเพียงกฎหมายธุรกิจก็ยังไม่เพียงพอ หากแต่จะต้องสามารถสื่อสารภาษาจีนและเข้าใจวัฒนธรรมการค้าจีนอีกด้วย ดังนั้น นักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายธุรกิจ สามารถสื่อสารภาษาจีนและเข้าใจวัฒนธรรมการค้าจีนจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจการค้าไทย-จีนในอนาคต 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ใช้แนวคิดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านกระบวนการคิด/พุทธพิสัย (Cognitive Domain) ในการประเมินข้อดีข้อเสียและปรับใช้ใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอย่างมีนิติทัศนะ พัฒนาด้านจิตพิสัย (Affective Domain) ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและอยู่ภายใต้กรอบจริยธรรมของนักกฎหมาย ตลอดจนการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายในสถานประกอบการหรือในสถานการณ์จริง และให้นักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาจีน อังกฤษ ไทย สำหรับปฏิบัติงาน 

เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎี บทบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมายธุรกิจและกฎหมายอื่น ๆ และสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์กฎหมายเหล่านั้นได้ ตลอดจนมีทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาจีนและภาษาอังกฤษที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานทางกฎหมาย มีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ตลอดจนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้พหุวัฒนธรรมได้

เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กล่าวคือ กฎหมายธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานด้านกฎหมายธุรกิจและเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้นักศึกษา

 1. ที่ปรึกษากฎหมาย 
 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายในองค์กรธุรกิจ (โดยเฉพาะที่ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร) 
 3. ทนายความ ด้านกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ         
 4. เจ้าหน้าที่องค์การธุรกิจระหว่างประเทศ
 5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายขององค์กรรัฐ

 • PLO1  ปฏิบัติตนตามจริยธรรมของนักกฎหมาย 
 • PLO2  สามารถอธิบายเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎี บทบัญญัติ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายธุรกิจ ทั้งไทยและจีน รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการค้าจีน 
 • PLO3  วิพากษ์วิจารณ์กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายตามหลักวิชาการภายใต้สภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง 
 • PLO4  ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเกื้อกูลในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ 
 • PLO5  วิเคราะห์ข้อมูล เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายและสื่อสารภาษาจีน อังกฤษและไทยที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทางกฎหมายได้ 
 • PLO6  สามารถปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายธุรกิจในสถานประกอบการหรือสถานการณ์จริง

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 280,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 150 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 114 หน่วยกิต
  1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
  2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 78 หน่วยกิต
  3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
       
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต