ทำเนียบศาสตราจารย์อาคันตุกะ

Professor Dr.Catherine PHILIPPE
School  of  Law,University of Franche-Comté (Besançon)

  • ปฏิบัติงานวิชาการ  ณ  สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน  2559


Prof. Dr. Caslav Prjovic
School of Law, Kyushu University

  • ปฏิบัติงาน ณ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2562


Mr. Lawrence Watters

  • ปฏิบัติงาน ณ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2562