ติดต่อเรา

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 2 อาคาร E2  ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์: 0-5391-6864 อีเมล: law@mfu.ac.th