ปณิธานของสำนักวิชา

  • เป็นสถาบันศึกษากฎหมายชั้นนำของประเทศ มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานยอมรับในระดับสากล
  • มุ่งสร้างงานวิจัยที่เป็นการบูรณาการศาสตร์ที่ส่งผลกระทบสูงต่อวงวิชาการและสังคม
  • มุ่งให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชนและเป็นที่พึ่งทางปัญญาแก่สังคม
  • เป็นองค์กรสมรรถนะสูง