ความเป็นมาของสำนักวิชา

ความเป็นมาของสำนักวิชา

     สำนักวิชานิติศาสตร์จัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2546 เป็นต้นมา ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2546 เล่มที่ 120 ตอนที่ 25 ง ลงวันที่ 17 มีนาคม 2546 จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร์ที่มีอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน โดยหลักสูตรที่ร่างขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งภาคทฤษฎี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติตลอดจนให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม นิติธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยได้จัดกิจกรรมเสริมการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ได้มีโอกาสเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ทั้งการศึกษาและดูงานนอกสถานที่ ตลอดจนการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 


ปรัชญา

     สำนักวิชานิติศาสตร์มีปรัชญาการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวคือ ปลูกป่า สร้างคน ซึ่งเป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่จะ อนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธำรงไว้ซึ่งประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม ดำรงความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นผู้นำวิชาการทางด้านกฎหมาย มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรม มีความสำนึกในการผดุงความยุติธรรม และช่วยเหลือผู้เสียเปรียบในสังคม


วิสัยทัศน์

     สถาบันกฎหมายชั้นนำ ก้าวล้ำสู่สากล สร้างความรู้ สร้างคน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


พันธกิจ

 • จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพทางวิชาการควบคู่คุณธรรม
 • ผลิตงานวิชาการ งานวิจัยที่สามารถนำไปใช้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศ
 • การให้บริการด้านกฎหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
 • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมส่งเสริมประเพณีตลอดจนถึงค่านิยมอันดีงาม
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้สำนักวิชานิติศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นสากล
 • เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรและการบริหารจัดการเพื่อให้สำนักวิชาก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาการควบคู่คุณธรรม และเป็นที่ยอมรับของสังคม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการทำวิจัยและการเผยแพร่การทำวิจัยออกสู่สาธารณะ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นที่พึ่งทางวิชาการของชุมชนและสังคมเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสู่ความเป็นสถาบันการศึกษากฎหมายชั้นนำของประเทศและมุ่งสู่ความเป็นสากล
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารงานและบุคลากรเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน