ความเป็นมาของสำนักวิชา

ความเป็นมาของสำนักวิชา

     สำนักวิชานิติศาสตร์จัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2546 เป็นต้นมา ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2546 เล่มที่ 120 ตอนที่ 25 ง ลงวันที่ 17 มีนาคม 2546 จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร์ที่มีอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน โดยหลักสูตรที่ร่างขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งภาคทฤษฎี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติตลอดจนให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม นิติธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยได้จัดกิจกรรมเสริมการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ได้มีโอกาสเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ทั้งการศึกษาและดูงานนอกสถานที่ ตลอดจนการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ปรัชญา

     สำนักวิชานิติศาสตร์มีปรัชญาการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวคือ ปลูกป่า สร้างคน ซึ่งเป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่จะ อนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธำรงไว้ซึ่งประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม ดำรงความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นผู้นำวิชาการทางด้านกฎหมาย มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรม มีความสำนึกในการผดุงความยุติธรรม และช่วยเหลือผู้เสียเปรียบในสังคม

 

วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษากฎหมายที่เป็นเลิศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

พันธกิจ

พันธกิจหลัก

 • ผลิตนักกฎหมายตามมาตรฐานวิชาชีพที่มีจริยธรรมและสมรรถนะสากล
 • สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ในระดับสากล และนวัตกรรมทางกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
 • ให้บริการวิชาการทางกฎหมายที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล

 

พันธกิจรอง

 • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

 

ยุทธศาสตร์

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาการควบคู่คุณธรรม และเป็นที่ยอมรับของสังคม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการทำวิจัยและการเผยแพร่การทำวิจัยออกสู่สาธารณะ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นที่พึ่งทางวิชาการของชุมชนและสังคมเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสู่ความเป็นสถาบันการศึกษากฎหมายชั้นนำของประเทศและมุ่งสู่ความเป็นสากล
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารงานและบุคลากรเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน

 

ค่านิยม

ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นเลิศ สร้างนวัตกรรมสู่สังคม และทำงานเป็นทีม