เจ้าหน้าที่

นางจิรภา โกดถา
เจ้าหน้าที่บริหาร

โทรศัพท์ : (66) 53 916 858
อีเมล: jirapa.kot@mfu.ac.th

 

นางสาวปาริฉัตร วงค์คม
เจ้าหน้าที่บริหาร

โทรศัพท์ : (66) 53 917 139
อีเมล: parichat.won@mfu.ac.th

 

นางสาวจตุพร ชุ่มมะโน
เจ้าหน้าที่บริหาร

โทรศัพท์ : (66) 53 916 864
อีเมล: jatuporn.chu@mfu.ac.th

 

นางสาวธิตินันท์ ภิระบัน
เจ้าหน้าที่บริหาร

โทรศัพท์ : (66) 53 917 140
อีเมล: thitinan.phi@mfu.ac.th