นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทย:หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:Master of Laws
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ :น.ม.
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Master of Laws
ชื่อย่อ :LL.M.

     หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้กฎหมายในเชิงลึก มีทักษะความสามารถในการศึกษาวิจัยทางด้านกฎหมาย และเป็นผู้มีจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมายและจริยธรรมการวิจัย มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี และรากฐานของกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ พร้อมทั้งวิธีการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติที่เหมาะสมตามสภาพแห่งพฤติการณ์แต่ละกรณี
 2. มีทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์บทบัญญัติของกฎหมายและชี้ประเด็นปัญหาทางกฎหมายพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
 3. มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเชิงพื้นที่ทางด้านกฎหมายอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย
 4. มีทักษะในการการเขียนผลงานวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิชาการได้
 5. ตระหนักและปฏิบัติตามจริยธรรมของวิชาชีพกฎหมายและจริยธรรมการวิจัย

สามารถทำงานวิจัยกฎหมายในเชิงพื้นที่ได้

 1. บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม อาทิ ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ตุลาการศาลปกครอง
 2. พนักงานคดีปกครอง
 3. นิติกรของหน่วยงานราชการ หรือฝ่ายกฎหมายในภาคเอกชน
 4. ทนายความ หรือที่ปรึกษากฎหมาย
 5. อาจารย์ และนักวิชาการ/นักวิจัยด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์
 6. วิชาชีพอื่น ๆ

 • PLO1: สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์บทบัญญัติของกฎหมาย
 • PLO2: สามารถเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายของต่างประเทศได้
 • PLO3: สามารถศึกษาค้นคว้าวิจัยเชิงพื้นที่ทางด้านกฎหมายได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย
 • PLO4: สามารถเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้
 • PLO5: สามารถใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านกฎหมาย
 • PLO6: สามารถเขียนผลงานวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ
 • PLO7: ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพกฎหมายและจริยธรรมการวิจัย
 • PLO8: สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

สาขานิติศาสตร์ แผน ก 1 ก 2 และ แผน ข จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 120,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000.- บาท

แผน ก1 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี) 
  1. หมวดวิทยานิพนธ์39 หน่วยกิต
    
แผน ก2 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี) 
  1. หมวดวิชาบังคับ12 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเลือก12 หน่วยกิต
  3. หมวดวิทยานิพนธ์15 หน่วยกิต
    
แผน ข 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี) 
  1. หมวดวิชาบังคับ12 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเลือก21 หน่วยกิต
  3. หมวดการค้นคว้าอิสระ6 หน่วยกิต
    

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2560