ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.รุ่ง ศรีสมวงษ์

คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์

 

อาจารย์ ดร.ฤทธิภัฏ  กัลยาณภัทรศิษฏ์
รองคณบดี สำนักวิชานิติศาสตร์

 

อาจารย์ ดร. อนุเทพ สุขศรีวงศ์
ผู้ช่วยคณบดี สำนักวิชานิติศาสตร์

อาจารย์ ดร.ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์
ผู้ช่วยคณบดี สำนักวิชานิติศาสตร์