ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์

คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์

 

อาจารย์ ดร.ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์
รองคณบดี สำนักวิชานิติศาสตร์

 

อาจารย์อริศรา เหล็กคำ
ผู้ช่วยคณบดี สำนักวิชานิติศาสตร์

อาจารย์กมลนัยน์ ชลประทิน
ผู้ช่วยคณบดี สำนักวิชานิติศาสตร์