สำนักวิชานิติศาสตร์จัดกิจกรรมวิพากษ์โครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

Category: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.​2563 สำนักวิชานิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเดินทางมาร่วมวิพากษ์โครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง ศรีสมวงศ์ คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ และคณาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์

ทั้งนี้ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่จัดขึ้นเพื่อช่วยในการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

| writer Natdanai Nachan | อ่านข่าวทั้งหมด 364 ครั้ง