สำนักวิชานิติศาสตร์จัดกิจกรรมเสวนาเรื่องบทบาทของศาลปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

Category: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชานิติศาสตร์ โดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง ศรีสมวงษ์ รองคณบดี และคณาจารย์ประจำสาขาวิชากฎหมายมหาชน ได้จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการกลุ่มสาขากฎหมายมหาชน เรื่อง “บทบาทของศาลปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นผู้บรรยาย และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพชร จันทร์ขันตี เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

 

ขอบคุณรูปภาพจาก MFU TODAY

| writer Natdanai Nachan | อ่านข่าวทั้งหมด 305 ครั้ง