อาจารย์สำนักวิชานิติศาสตร์รับมอบเกียรติบัตรระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ พ.ศ.2566 (MFUPSF)

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน รองรับการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะของการทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ ผู้ที่ผ่านการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานมืออาชีพ (MFUPSF) ระดับที่ 2 วิชชาจารย์ (Professional Teacher) จำนวน 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา ดอกไม้งาม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ รองศาสตราจารย์วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์ สำนักวิชานิติศาสตร์

ในโอกาสนี้ อธิการบดีได้กล่าวแสดงความยินดี ที่อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (Oraganic Chemistry) และ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เควิน เดวิด ไฮนด์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (Microbiology) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

กิจกรรมจัดขึ้นในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมเชียงแสน สำนักงานอธิการบดี อาคารวันชัย ศิริชนะ

รูปภาพเพิ่มเติม

 |   |  249 ครั้ง