โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น กฎหมายว่าด้วยโทรคมนาคม

Category: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชานิติศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เปิดรับสมัคร Hybrid Event 26 พ.ย. - 18 ธ.ค. 2565
ขอเรียนเชิญ นักกฎหมาย หน่วยงานราชการ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ

เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น กฎหมายว่าด้วยโทรคมนาคม

หลักสูตรระยะสั้นรายวิชา กฎหมายว่าด้วยโทรคมนาคม
หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัญฑิต
จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต

Topic :
- ศึกษาข้อบังคับระหว่างประเทศและกฎหมายอวกาศที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม
- กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานธุรกิจโทรคมนาคม
- การวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในอนาคต

วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านกฎหมาย
ได้ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายโทรคมนาคม และได้รับประสบการณ์ในการเรียนการสอนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
ก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และสามารถเก็บสะสมไว้ในระบบคลังหน่วยกิต

สถานที่ดำเนินการรูปแบบ Hybrid

ณ ห้อง 307/2 อาคาร C1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

อัตราค่าลงทะเบียน
1. อัตรา 4,000 บาท ต่อท่าน (ไม่เก็บสะสมในระบบคลังหน่วยกิต)
2. อัตรา 4,500 บาท ต่อท่าน (เก็บสะสมในระบบคลังหน่วยกิต)

สมัครได้ที่ https://bit.ly/3SKpIXG
ตรวจสอบรายชื่อการสมัคร https://bit.ly/3zz7JN3
ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือเชิญ ตารางเรียน https://bit.ly/3gP0uKo
ปิดรับสมัครวัน์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร. 0 5391 7897 ต่อ 8033-4 (ดารุนันท์)

ช่องทางการชำระเงิน
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ศูนย์บริการวิชาการ)
             ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
             บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 672-0-11827-9
             (สามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร/ATM/Internet banking หรือ Mobile banking)

 

| writer Jatuporn Chummano | อ่านข่าวทั้งหมด 29 ครั้ง