คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานใน Online Exchange Meeting with Overseas Universities 2022 (ครั้งที่ 1)

Category: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 อาจารย์ ดร.สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ ได้นำนักศึกษาจำนวน 5 คน

ได้แก่ 1. นางสาวณฐมน หน่อสุวรรณ

2. นางสาวพิมพ์ชนก ทิพยวงศ์ 

3. นางสาวศศิภา โอสถภวภูษิตร

4. นายณัฐพงศ์ พรหมมาตร 

5. นายพงศ์พิทักษ์ เสวตวงษ์

เข้าร่วมนำเสนอผลงานใน Online Exchange Meeting with Overseas Universities 2022 (ครั้งที่ 1) ซึ่งเป็นการนำเสนอประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการบริโภคที่ยั่งยืนในแต่ละประเทศ ตลอดจนนำเสนอมุมมองและแนวทางแก้ไขปัญหาต่อประเด็นดังกล่าว ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำ Handbook เพื่อเผยแพร่ต่อไป โดยมี Tokushima International Consumer’s Forum ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยจากประเทศญี่ปุ่น (ได้แก่ Naruto University of Education, Shikohu University และ Tokushima Bunri University) ประเทศมาเลเซีย (ได้แก่ University of Malaya) ประเทศฟิลิปปินส์ (ได้แก่ University of Philippines Dilliman) และประเทศไทย (ได้แก่ Mae Fah Luang University) เข้าร่วม

| writer Jatuporn Chummano | อ่านข่าวทั้งหมด 60 ครั้ง