หัวข้อ ข้อคิดสำหรับแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยทางกฎหมายต่อแหล่งทางวิจัยจากประสบการณ์และปฏิบัติจริง

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินโครงการพัฒนาความสามารถในการเขียนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ ในหัวข้อ ข้อคิดสำหรับแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยทางกฎหมายต่อแหล่งทางวิจัยจากประสบการณ์และปฏิบัติจริง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม E4A-519 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4)

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.กิรติพงศ์ แนวมาลี ตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ประเด็นการบรรยาย
1.ความหมายการวิจัย การวิจัยทางนิติศาสตร์ โจทย์วิจัย
2.ความสำคัญของข้อเสนอโครงการวิจัย
3.องค์ประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย
4.ข้อพึงระลึกในการจัดทำข้อเสนอ
5.ทิศทางงานวิจัยด้านกฎหมายในปัจจุบันและแหล่งทุน

 |   |  268 ครั้ง