หลักกฎหมายตั๋วเงิน

ผู้เขียนได้เขียนหนังสือหลักกฎหมายตั๋วเงิน เพราะได้รับแรงบันดาลใจจากข้อความหนึ่งมีใจความว่า "You can always edit a bad page. You can't edit a blank page." โดย Jodi Picoult ทำห้ผู้เขียนตัดสินใจที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้ โดยเริ่มต้นจากการเป็นเอกสารประกอบการสอนรายวิซากฎหมายตั๋วเงินในปี พ.ศ. 2560 และพัฒนาจนกระทั่งเป็นหนังสือเล่มนี้ ในปัจจุบัน โดยเน้นให้อ่านง่ายและใช้ Mind Mapping ช่วยในการสร้างความเข้าใจและจัดระบบความคิดในแต่ละเรื่อง อีกทั้งยังมีวิธีการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายตั๋วเงินเพื่อเป็นแนวทางในการฝึกเขียนต่อไป

ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุรัตน์ ปวนคำมา

 

เนื้อหาเพิ่มเติม

 |   |  627 ครั้ง