คำอธิบายกฎหมายครอบครัว

Category:

เอกสารประกอบการสอน “วิชากฎหมายครอบครัว” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนของผู้เขียน ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้เป็นผู้สอนในรายวิชากฎหมายครอบครัว

ผู้เขียน อาจารย์กมลนัยน์ ชลประทิน

 

เนื้อหาเพิ่มเติม

 

| writer Jatuporn Chummano | อ่านข่าวทั้งหมด 46 ครั้ง