วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

Category: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index : TCI) กลุ่มที่ 2 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ผู้ที่สนใจเผยแพร่บทความ สามารถส่งบทความให้คณะผู้จัดทำพิจารณาได้ตลอดทั้งปี

| writer Natdanai Nachan | อ่านข่าวทั้งหมด 660 ครั้ง