การเสวนาวิชาการ สาขากฎหมายมหาชน หัวข้อเรื่อง “ความท้าทายเกี่ยวกับนโยบายทางกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”

สำนักวิชานิติศาสตร์ ดำเนินจัดการเสวนาวิชาการ สาขากฎหมายมหาชน
หัวข้อเรื่อง “ความท้าทายเกี่ยวกับนโยบายทางกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live

วิทยากรโดย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล
(อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมัย โกรทินธาคม
(อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

3. คุณเขมภัทร ทฤษฎิคุณ
(นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI))

4. อาจารย์รชณัฐ มะโนแสน
(อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

 

ผู้ดำเนินรายการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัชมน พิเชฐวรกุล
(อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

 

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ เพจสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง School of Law,MFU คลิกที่นี่

 |   |  258