เสวนาวิชาการเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2566 เรื่อง "บทบาทและหน้าที่ของวุฒิสมาชิกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย"

การเสวนาวิชาการเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2566

ชื่อเรื่อง "บทบาทและหน้าที่ของวุฒิสมาชิกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย"

ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา13.30-16.30 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

โดย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ขวัญใจ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. อาจารย์ ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากรภายนอก

ผู้ดำเนินรายการ

อาจารย์ณัฐดนัย นาจันทร์

 |   |  224