เสวนาวิชาการสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ เรื่อง "เศรษฐกิจอวกาศใหม่ (New Space Economy) กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย"

สำนักวิชานิติศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ สาขากฎหมายธุรกิจ

ชื่อเรื่อง “เศรษฐกิจอวกาศใหม่ (New Space Economy) กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”

ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live

วิทยากรโดย

1. คุณวสันชัย วงศ์สันติวนิช
(Founder - CEO, DELV Aerospace co., ltd.)

2. คุณต่อวงศ์ อยู่ยอด
(เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ ฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจอวกาศและภูมิสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน))

3. อาจารย์ ดร.สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์
(อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

 |   |  236