เสวนาวิชาการสาขากฎหมายระหว่างประเทศ เรื่อง “วิกฤตศรัทธาต่อการทำงานขององค์การระหว่างประเทศ”

สำนักวิชานิติศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการสาขากฎหมายระหว่างประเทศ

หัวข้อเรื่อง “วิกฤตศรัทธาต่อการทำงานขององค์การระหว่างประเทศ”

เสนอมุมมองผู้แทนของประเทศไทยที่มีต่อองค์การระหว่างประเทศ

โดย

1) คุณเอกอร คุณาเจริญ รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

3) อาจารย์ ดร.โอม ฉัตรนนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4) AjarnMaya Dania อาจารย์ประจำนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประดู่แดง 2 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

และระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting นั้น

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง School of Law,MFU Click

 |   |  229