ต้อนรับคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

Categories: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย
อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์
อาจารย์สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ และสอนรายวิชา Anti-Corruption (การต่อต้านการทุจริต)
พร้อมนักศึกษารายวิชา Anti-Corruption (การต่อต้านการทุจริต)

ให้การต้อนรับ นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ และประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล พร้อมคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ศึกษาดูงานพร้อมประชุม และบันทึกเทปวีดิทัศน์ผู้บริหาร ผู้สอน และผู้เรียน เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันการศึกษา รูปแบบและวิธีการนำหลักสูตร "ต้านทุจริตศึกษา" นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้นำไปเป็นต้นแบบให้กับสถาบันการศึกษาต่อไป

 |   |  4