โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชน โดยคลินิกกฎหมาย สำนักวิชานิติศาสตร์

Categories: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

คลินิกกฎหมาย สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมหิรัญนครเงินยาง เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน โดยมีประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชน เป็นโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนในชุมชน ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดยกฎหมายที่นำไปเผยแพร่ในครั้งนี้เป็นความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์ มรดก ที่ดิน พินัยกรรม ความผิดฐานทำร้ายร่างกาย หลักปฏิบัติในการขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย เป็นต้น

กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่

ช่วงที่ 1 การบรรยายความรู้ทางกฎหมาย บรรยายโดยผู้ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ประจำคลินิกกฎหมาย ฯ

ช่วงที่ 2 กิจกรรมตอบคำถามทางกฎหมาย

คลินิกกฎหมาย สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมุ่งมั่นที่จะให้บริการคำแนะนำทางกฎหมายแก่ประชาชน
และให้บริการความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน และสถานศึกษาต่อไป

"ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ทำหน้าที่ด้วยความเต็มใจ"

 

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 |   |  4