การรีวิวหลักสูตรของสำนักวิชานิติศาสตร์ (School of Law)

Categories: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานิติศาสตร์ (Laws)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรียนเป็น “ภาษาไทย” ค่ะ แต่เฉพาะในรายวิชาเมเจอร์เท่านั้นนะคะ โดยในรายวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัย น้องๆ ยังจะได้เรียนเป็น “ภาษาอังกฤษ” และต้องเรียนวิชาภาษาจีน ดังนั้น จุดเด่นของการเรียนที่มฟล. คือ การเป็น “นักกฎหมายที่มีทักษะภาษาต่างประเทศ” ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพิ่มโอกาสในการทำงานให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
นอกจากนั้น จุดเด่นสำคัญของนิติศาสตร์ มฟล. คือ การเรียนการสอนเรื่องกฎหมายในบริบทพื้นที่ชายแดน เนื่องจากที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ติดกับชายแดน จึงทำให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ซึ่งเอื้ออำนวยในการเรียนรู้กฎหมายที่บูรณาการเข้ากับศาสตร์อื่นและเปิดมุมมองให้นักศึกษาเชื่อมโยงกฎหมายไทยกับต่างประเทศ โดยเฉพาะด้านความมั่นคง สังคม วัฒนธรรม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การค้า การลงทุนและการประกอบธุรกิจในพื้นที่ชายแดน ซึ่งจะมีความแตกต่างจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
อีกทั้ง หลักสูตรของเรายังเปิดให้นักศึกษาที่เรียนอยู่ขออนุปริญญาตรี เพื่อสมัครสอบใบอนุญาตว่าความในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ได้ซึ่งอาจจะทำให้นักศึกษามีโอกาสได้ตั๋วทนายพร้อมๆ กับการเรียนนิติศาสตร์ โดยไม่ต้องรอให้จบการศึกษาก่อน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยไม่กี่แห่งที่มีสิทธิเช่นนี้
ข้อดีของการเรียนที่นี่ คือ น้องๆ มีโอกาสได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ (Visiting Scholars) ที่มาร่วมสอนและบรรยายพิเศษ รวมไปถึงมีห้องฝึกปฏิบัติ “ศาลจำลอง” ให้น้องๆ ได้ฝึกการพิจารณาพิพากษาคดีในศาล ซึ่งถือว่าเป็นการฝึกประสบการณ์ก่อนต้องเจอกับสถานการณ์จริง รวมถึงยังมีกิจกรรมนอกชั้นเรียน ให้น้องๆ ได้ฝึกฝนประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย การจัดทำวารสารของสำนักวิชา (วารสารนิติศาสตร์) การให้บริการทางกฎหมาย เป็นต้น

สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการสื่อสารด้วยภาษาจีน (Business Law and Chinese Communication)
เป็นหลักสูตรน้องใหม่ที่เปิดในปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้ที่สนใจเรียนกฎหมายธุรกิจไปพร้อมกับการสื่อสารภาษาจีนเป็นภาษาที่ 2 ซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยที่เปิดสอน
สาขาวิชานี้ถือเป็นสาขาที่มุ่งเน้นตอบโจทย์การค้าขายระหว่างไทย-จีน ที่ถือได้ว่าเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่ของประเทศไทย มฟล.เล็งเห็นว่า การค้าขายระหว่างชาวไทยและชาวจีนนั้น นักกฎหมายจะเข้าใจเพียงแต่กฎหมายธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไม่เพียงพอ แต่เห็นว่าจะต้องสามารถสื่อสารภาษาจีนและเข้าใจวัฒนธรรมการค้าจีนด้วย ดังนั้น นักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านกฎหมายธุรกิจ รวมถึงมีทักษะการสื่อสารภาษาจีน จะมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจการค้าไทย-จีนเป็นอย่างมาก
จุดเด่นของสาขาวิชานี้ คือการได้เรียนกฎหมายควบคู่ไปกับการเรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ซึ่งจะเรียนครอบคลุมทั้งกลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ และกลุ่มกฎหมายธุรกิจและวัฒนธรรมการค้าจีน ดังนั้น น้องๆ ที่จบจากสาขาวิชานี้ไป จะถือได้ว่าเป็น “นักกฎหมายที่มีทักษะภาษาจีน” เพิ่มโอกาสในการทำงานให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ข้อดีของการเรียนที่นี่ คือ น้องๆ มีโอกาสได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ (Visiting Scholars) ที่มาร่วมสอนและบรรยายพิเศษ และมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนและฝึกงาน ณ ประเทศจีนอีกด้วย ประกอบกับการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัยและบางรายวิชาในกลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ ที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาออกไปแล้ว สามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งในประเทศไทย ประเทศจีน และประเทศอื่น ๆ อีกด้วย เช่น การเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายในองค์กรธุรกิจ ทนายความด้านกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่องค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายองค์กรของรัฐ ฯลฯ

 |   |  1582