กลุ่มสาขาวิชากฎหมายมหาชน เสนอ เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ดีจริงหรือไม่? ใครได้ใครเสีย?

Categories: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเสวนาทางวิชาการด้านกฎหมายตามกลุ่มสาขาวิชากฎหมายมหาชนหัวข้อ “เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ดีจริงหรือไม่? ใครได้ใครเสีย?”

โดย:

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดพล เทพสิทธา (อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)

2. ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์ (อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่)

3. ดร.ฤทธิภัฎ กัลยาณภัทรศิษฎ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

ดำเนินรายการโดย

อาจารย์รชณัฐ มะโนแสน (อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom และ Facebook Live : เพจ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  744