ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1

"กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง" นับแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากกฎหมายระหว่างประเทศเป็นวิชาที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น ผู้เขียนจึงตั้งใจที่จะจัดทำตำรากฎหมายระหว่างประเทศที่พัฒนามาจากการสอนที่มีเนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมายระหว่างประเทศครบถ้วนตามหลักสูตร แต่เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาผู้เขียนได้แบ่งตำรานื้ออกเป็นสองเล่มคือ "ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1" (Introduction to public International Law I) และ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2" (Introduction to public Internationa( Law I) โดยมุ่งประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรในการเรียนการสอนระตับปริญญาตรีและเพื่อความสะวกของนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่จะให้นักศึกษาได้ใช้ศึกษา หรือผู้อ่านทั่วไปได้รับรู้ถึงหลักการที่สำคัญพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศที่สามารถนำเอาไปปรับใช้ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติได้

ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม

 

เนื้อหาเพิ่มเติม

 

 

 |   |  656