นิติศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย:หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Laws
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ :น.บ.
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Laws
ชื่อย่อ :LL.B.

ศึกษานิติศาสตร์คู่นิติธรรม (Learn laws with the rule of law) มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางนิติศาสตร์ ซึ่งตอบสนองความต้องการของวิชาชีพกฎหมายและเข้าใจหลักนิติธรรม รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งในภาครัฐและเอกชนโดยการให้บริการทางกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามนิติวิธี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีจริยธรรมของนักกฎหมาย
 2. สามารถอธิบายมโนทัศน์ทางกฎหมาย บทบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมายขององค์กรผู้ใช้บังคับกฎหมายได้
 3. สามารถปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักวิชาการอย่างมีนิติทัศนะ
 4. สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการใช้กฎหมายในบริบทพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะในด้านความมั่นคง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการประกอบธุรกิจในพื้นที่ชายแดน
 5. มีทักษะในการสื่อสารที่ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทางกฎหมาย
 6. มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเกื้อกูลในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ 

 1. สามารถปฏิบัติงานกฎหมายพื้นฐานได้ 
 2. มีความสามารถในการทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
 3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายในบริบทพื้นที่ชายแดน

 1. ข้าราชการตุลาการ
 2. พนักงานอัยการ
 3. นายทหารพระธรรมนูญ
 4. ตำรวจ
 5. นิติกร
 6. ทนายความ
 7. พนักงานปกครอง
 8. ที่ปรึกษากฎหมาย
 9. อาจารย์สอนกฎหมาย
 10. อาชีพทางกฎหมายอื่นทั้งในภาครัฐและเอกชน 

 • PLO 1 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีจริยธรรมของนักกฎหมาย (Generic skills)
 • PLO2 สามารถอธิบายมโนทัศน์ทางกฎหมาย บทบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมายพื้นฐานที่จำเป็นขององค์กรผู้ใช้บังคับกฎหมายและกฎหมายเฉพาะที่สำคัญได้ (Specific Skills)
 • PLO3 สามารถปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการอย่างมีนิติทัศนะ (Competences)
 • PLO4 มีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ปัญหาข้อกฎหมายและเชื่อมโยงหรือบูรณาการกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ ตลอดจนวิเคราะห์สภาพปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการใช้กฎหมายในบริบทพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะในด้านความมั่นคง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการประกอบธุรกิจในพื้นที่ชายแดน (Specific Skills)
 • PLO5 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทางกฎหมาย (Generic skills) 
 • PLO6 มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเกื้อกูลในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ (Generic skills)

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 200,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ102 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาชีพบังคับ84 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาชีพเลือก18 หน่วยกิต
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต