ข่าวประชาสัมพันธ์

More for Law

วารสารนิติศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรม

คณบดีสํานักวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.รุ่ง ศรีสมวงษ์

คณบดีสํานักวิชานิติศาสตร์