ข่าวประชาสัมพันธ์

More for Law

วารสารนิติศาสตร์

Mae Fah Luang University Law Journal : Volume 4 Issue 2

Mae Fah Luang University Law Journal : Volume 4 Issue 1

ประมวลภาพกิจกรรม

คณบดีสํานักวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.รุ่ง ศรีสมวงษ์

คณบดีสํานักวิชานิติศาสตร์