วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

Category: law-วารสารนิติศาสตร์ law-บทความฉบับย้อนหลัง

บทความวิชาการ

1กฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานในการดูแลบุตรผู้เยาว์ของผู้ปกครอง: กรณีผู้ปกครองทิ้งเด็กโดยประมาทเลินเล่อ โดย ประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์

 

บทความวิจัย

2. การปรับใช้แนวคิดเรื่อง “สินค้าที่เหมือนกัน” สำหรับกรณีของ “การบริการและผู้ให้บริการที่เหมือนกัน” ภายใต้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ โดย วรรธยา สังข์สมบูรณ์

3. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศไทย โดย ปวีณวัช ธูปหอม    

4. ปัญหาแรงงานบังคับกับมาตรการทางกฎหมายเพื่อลดผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าประมงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา โดย พนิชกร สินชัยกิจ

 

แนะนำหนังสือกฎหมาย

5. คนไม่ใช่ เขียนตอบอะไรก็ผิด โดย ปิ่นหยก ศาสน์ประดิษฐ์

6. หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน โดย ชนินทร์ อินทรปัญญา     

7. Constituent Power and the Law โดย ณัฐดนัย นาจันทร์

 

นักกฎหมายเล่าเรื่อง

8. ทนาย (เก่า) เล่าเรื่อง โดย ภรณี เกราะแก้ว  

 

ฉบับเต็ม

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)

| writer Natdanai Nachan | อ่านข่าวทั้งหมด 643 ครั้ง