วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

Category: law-วารสารนิติศาสตร์ law-บทความฉบับย้อนหลัง

 

 

บทความวิจัย  

1. State’s Obligations Under International Water Law on the Implementation of the Right to Water โดย Farnaz Shirani Bidabadi  

2. Prospects for Amicus Curiae Under the Annex to the 1997 Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses โดย Andrew Vajhuabmuas Vangh    

 

บทความวิชาการ  

3. แนวทางและมาตรการการลงโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 โดย อัครพล ทองหลาง    

 

ภาษาฝรั่งเศสสำหรับนักกฎหมาย  

4. Contrats de la Commande Publique et Autres Contrats (Part I) โดย Tanistnan Pakdeethammasakul    

 

แนะนำหนังสือกฎหมาย  

5. คู่มือวางแผนการสอบและหลักการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายในระดับนิติศาสตรบัณฑิต เนติบัณฑิตไทย อัยการผู้ช่วย และผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมการเตรียมตัวศึกษาต่อระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิตในต่างประเทศ โดย ปิ่นหยก ศาสน์ประดิษฐ์    

 

นักกฎหมายเล่าเรื่อง  

6. ก้าวแรกสู่ประสบการณ์การทำงานในสำนักงานกฎหมาย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ภาคต่อ) โดย สิตานันท์ ศรีวรกร  

 

ฉบับเต็ม

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)

| writer Natdanai Nachan | อ่านข่าวทั้งหมด 888 ครั้ง