วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

Category: law-วารสารนิติศาสตร์

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ฉบับเต็ม)

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

 

บทความวิจัย  

1. การดำเนินคดีแบบกลุ่มในคดีแรงงาน โดย วุฒิเดช พนิตชัยศักดิ์

2. ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ต่อพฤติกรรมการขายสินค้าแบบรวมขาย โดย ณัฐนพัชร์ วิสุทธิแพทย์

3. ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้าของสหภาพยุโรป ภายใต้กรอบความตกลงขององค์การการค้าโลก โดย หทัยชนก พุทธะศักดิ์เมธี

4. รัฐบัญญัติป้องกันการทุจริต บทที่ 241 ของประเทศสิงคโปร์: ข้อสังเกตว่าด้วยองค์ประกอบการทุจริต โดย สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์ และปกรณ์ สายเชื้อ

 

บทความวิชาการ  

5. ปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้กฎหมายเข้าแทรกแซงระบบเศรษฐกิจ กรณีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดย ณัฐดนัย นาจันทร์

 

วิเคราะห์คำตัดสินศาล  

6. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6389/2560 (ผลโดยตรงของความผิดฐานร่วมกันกระทำอนาจารเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย) โดย วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์

 

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  

7. Disparity in Intellectual Property Protection in ASEAN โดย Archariya Wongburanavart

 

นักกฎหมายเล่าเรื่อง  

8. ก้าวแรกสู่ประสบการณ์การทำงานในสำนักงานกฎหมาย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย สิตานันท์ ศรีวรกร

| writer Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 970 ครั้ง