วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

Category: law-วารสารนิติศาสตร์

 

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ฉบับเต็ม)

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

 

บทความวิชาการ

1. แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 โดย พิมลกร แปงฟู

2. ละเมิดทางการกีฬาในประเทศอังกฤษ โดย ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

3. Tortious Liability in Outer Space : Lacunas in International Laws and the Ways Forward to Protect Thai Space Activities under Existing International and Domestic Legal Instruments โดย Kitjapat Kesiranon

 

วิเคราะห์คำตัดสินศาล  

4. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 21262/2556 (การโอนสิทธิเรียกร้องเพื่อเป็นการชำระหนี้เป็นอย่างอื่น) โดย ปัณณธร เขื่อนแก้ว และศรัณย์ พิมพ์งาม

5. วิเคราะห์ความเห็นทางกฎหมาย  ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ 1018/2561 (การออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินที่มีอาณาเขตติดต่อคาบเกี่ยวหรืออยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดิน) โดย นิธิพัฒน์ สินเพ็ง

 

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  

6. Harmonisation of Intellectual Property in the European Union โดย Archariya Wongburanavart

 

ภาษาฝรั่งเศสสำหรับนักกฎหมาย  

 

7. Urbanisme : application de la règle du délai raisonnable d’un an aux recours contre des autorisations d’urbanisme (Conseil d’Etat) โดย Tanistnan Pakdeethammasakul

นักกฎหมายเล่าเรื่อง  

8. ข้อสังเกตการเลือกใช้เหตุผลทางนิติศาสตร์ในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายกับการเรียงคำพิพากษา โดย พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด

 

แนะนำหนังสือกฎหมาย  

9. ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ : จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดย พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด

| writer Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 1130 ครั้ง