วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

Category: law-วารสารนิติศาสตร์

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ฉบับเต็ม)  

บทบรรณาธิการ  

สารบัญ  

 

บทความวิชาการ  

1. องค์กรตุลาการสงฆ์: ปัญหาและข้อเสนอแนะ โดย พระสงบ สิขรเมธี (ใจยะเสส)

2. กระบวนการทำความตกลงระหว่างประเทศโดยอาเซียน โดย เพชรณพัฒน์ ศรีวุทธิยประภา

3. Cross-Strait Cooperation for the Protection of Underwater Cultural Heritage in the Taiwan Strait: A Legal Perspective โดย ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์

 

บทความวิจัย  

4. การสำรวจองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายของผู้เลี้ยงนกปรอดหัวโขน เคราแดง (นกกรงหัวจุก) ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย พิชศาล พันธุ์วัฒนา

 

วิเคราะห์คำตัดสินศาล  

5. คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.955/2555 พกตำราเข้าห้องสอบ แม้ไม่ได้เปิดดูก็ถือว่าทุจริตในการสอบ โดย ณัฐดนัย นาจันทร์

 

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

6. Harmonisation of Intellectual Property Law in ASEAN โดย อัจฉริยา วงษ์บูรณาวาทย์

 

แนะนำหนังสือกฎหมาย  

7.Contemporary Intellectual Property: Law and Policy โดย เนติพงษ์ หล่าวเจริญ

 

ปาฐกถา  

8.การบังคับใช้กฎหมายอาญา: แนวคิดและวิธีปฏิบัติ โดย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

9.สู่ความหลากหลายทางเพศบนสิทธิแห่งการกำหนดเจตจำนง โดย วิทิต มันตาภรณ์

| writer Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 404 ครั้ง