วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

Category: law-วารสารนิติศาสตร์

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ฉบับเต็ม) 

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

 

 บทความวิชาการ  

1. พระราชดำรัสกับการปฏิบัติตนของนักกฎหมาย โดย หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์

2. การศึกษากฎหมายเชิงสหวิทยาการ โดย อนันต์ จันทรโอภากร    

3. ความเข้าใจผิดบางประการเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ โดย ไชยวัฒน์ บุนนาค    

4. กลไกและกระบวนการดำเนินการทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย โดย ธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์    

5. เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการตรวจสอบการเป็นหนังสือสำคัญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดย อานนท์ มาเม้า

6. สถานะของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ณัฐดนัย นาจันทร์    

7. กฎหมายอวกาศและการดำเนินการเมื่อได้รับความเสียหายจากวัตถุอวกาศตกลงบนพื้นผิวโลกและหรือห้วงอวกาศ กรณีศึกษาการตกของสถานีอวกาศเทียนกง-1 โดย ชูเกียรติ น้อยฉิม

 

บทความวิจัย  

8.การสำรวจความรู้ความเข้าใจของนักกฎหมายไทยที่มีต่อสิทธิของผู้ป่วยและญาติในการปฏิเสธการรักษาพยาบาลในวาระสุดท้ายของชีวิต โดย พิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน วิเคราะห์คำตัดสินศาล  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5486/2560 (ฆ่าชู้) โดย ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์

 

วิเคราะห์ความเห็นทางกฎหมาย  

9. ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ 1403/2560 (การเรียกคืนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาได้รับไปในระหว่างดำรงตำแหน่งโดยใช้วุฒิการศึกษาปลอม) โดย ธีรวัฒน์ ขวัญใจ

 

ปกิณกะกฎหมาย  

10. บังคับให้ไปจดทะเบียนหย่าโดยความยินยอม โดย ไพโรจน์ กัมพูสิริ

 

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  

11. The ASEAN Way and the ASEAN Community By Archariya Wongburanavart

 

แนะนำหนังสือกฎหมาย

11. คำอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 โดย วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์

 

นักกฎหมายเล่าเรื่อง  

12.ความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติกับการลงโทษ: มาตรการลงโทษระดับกลาง โดย ธีร์รัฐ ไชยอัคราวัชร์ (ดล บุนนาค)

 

ปาฐกถา  

13. Transnational Organized Crime and Legal Safeguard for the Belt and Road Initiative By Surakiart Sathirathai

| writer Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 770 ครั้ง