Mae Fah Luang University Law Journal : Volume 5 Issue 1

Category: law-วารสารนิติศาสตร์ law-บทความฉบับปัจจุบัน

 

 

บทความวิชาการ

1. มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่มีวิชาชีพทางพาณิชยนาวี โดย ณัชชา สุขะวัธนกุล และภาณุพงศ์ เฉลิมสิน

 

บทความวิจัย

2. ปัจจัยและผลกระทบทางกฎหมายต่อการลงทุนของไทยในกลุ่มประเทศ CLMV โดย กมลนัยน์ ชลประทิน

3. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม: กรณีศึกษามาตรา 77 จัตวา โดย ศริณัฐชา ศศิพัฒนกุล

 

นักกฎหมายเล่าเรื่อง

4. สิทธิปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตัวและได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อญาติของผู้ต้องขังที่ต้องไม่ขาดหายไปในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดย ภรณี เกราะแก้ว

 

ถอดคำบรรยาย

5. การพัฒนาความสามารถในการทำโครงการวิจัยกฎหมายทางเลือกเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดย สมชาย ปรีชาศิลปกุล

 

ฉบับเต็ม

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)

| writer Natdanai Nachan | อ่านข่าวทั้งหมด 1094 ครั้ง