คณะผู้จัดทำวารสาร

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.อัจฉริยา วงษ์บูรณาวาทย์สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อาจารย์ณัฐดนัย นาจันทร์สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิรินักวิชาการอิสระ
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ ว่องวัฒนาภิกุลสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิมสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย