ที่ปรึกษาคณะผู้จัดทำ

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ราชบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง ศรีสมวงษ์ คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง