คณะผู้จัดทำ

บรรณาธิการ (Editor in chief)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้ช่วยบรรณาธิการ (Assistant editors)
อาจารย์ ดร.อัจฉริยา วงษ์บูรณาวาทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อาจารย์ณัฐดนัย นาจันทร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


กองบรรณาธิการ (Editorial board)

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อาจารย์วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย