หน้าหลัก>>อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์  
 

                                                                                      

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน    กฤตลักษณ์วงศ์
Asst.Prof Suchin      Kritalukvong

School of Law, 2nd  Floor, E2 Building
Mae Fah Luang University, 333 Moo 1
Thasud, Muang, Chiang Rai 57100 Thailand

Tel&Fax:  (66) 53 916 858, (66) 53 916 857

Email: suchin.kri@mfu.ac.th


Curriculum Vitae

 


EDUCATION  
2007

Thammasat University                    
Master of Laws (LL.M.)
(Taxation Law)

2001 - 2002 The Thai Bar Association
2001 - 2002

Lawyers Council of Thailand                     
Lawyer Training Certificate
Lawyer License

1998 - 2001

Thammasat University                    
Bachelor of Laws (LL.B.)

Expert

Taxation Law, Criminal Law, Criminal Procedure Law

Experience

 
2007– Present  Mae Fah Laung University, School of Law
Lecturer

Teaching Activities

  • Taxation Law
  • Criminal Law 1
  • Criminal Law 2
  • Criminal Procedure Law
  • Specific Contracts 1

Research & Academic Documents

 
Research
  • Public prosecutor’s authority to the legalization of  the Administrative Act
  • Legal Measures to Promote the Export of the Frozen Instant Food to China
  • The Legal Protection Measures for Under-cost Tourism Services: Comparison Between Thai and Chinese-laws and regulations

Academic Documents

  • The notice about settle the cases in Tourism Business and Tourist Guide Act. วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑๕ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘. : หน้า ๕๔-๖๖
  • ระบบภาษีของประเทศในอาเซียน ตอนที่ 1-4. วารสารกฎหมายใหม่ ในรูปแบบออนไลน์