หน้าแรก  
 

 

 

อาจารย์ ดร. ชูเกียรติ   น้อยฉิม
Dr. Chukeat Noichim

Lecturer

Tel&Fax:  (66) 53916 857
E-mail: chukeat@yahoo.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรนนท์   ลีลาเวทพงษ์
Asst.Prof. Voranon Leelavethaphong

Lecturer

Tel&Fax:  (66) 53916 857
Email: voranon@mfu.ac.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง   ศรีสมวงษ์ Asst.Prof. Dr. Rung Srisomwong

Lecturer

   Tel&Fax:  (66) 53916 857
Email: rsrisomwong@yahoo.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

อาจารย์สมชาย   ธรรมสุทธิวัฒน์ 
Aj. Somchai   Thamsutiwat

Lecturer

Tel&Fax:  (66) 53916 857
E-mail: somchai@mfu.ac.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

อาจารย์ ดร. ณัฐกร   วิทิตานนท์
Dr.Nuttakorn    Vititanon

Lecturer    

Tel&Fax:  (66) 53916 857
Email: vititanon@hotmail.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

อาจารย์อารีรัตน์     โกสิทธิ์
Aj. Areerat     Kosit            

 Lecturer

Tel&Fax:  (66) 53916857
Email: areerat_kosit@hotmail.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนันภรณ์ บุญเกิดทรัพย์
Asst.Prof. Chananphon Boonkerdsap

Lecturer        

Tel&Fax:  (66) 53 916 857
Email: chananphon.boo@mfu.ac.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

อาจารย์อนุเทพ     สุขศรีวงศ์
Aj. Anuthep     Sooksriwong

Lecturer

Tel&Fax:  (66) 53916 857
Email: Anuthep_s@hotmail.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระพงษ์ บึงไกร
Asst.Prof. Weerapong Bungkrai

 Lecturer

Tel&Fax:  (66) 53916 857
Email: weerapong_7530@hotmail.com (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน    กฤตลักษณ์วงศ์
Asst.Prof. Suchin     Kritalukvong

Lecturer

Tel&Fax:  (66) 53916 857
Email: suchin.krit@mfu.ac.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

แสดง IMG_5883.JPG

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัล    กฤตลักษณ์วงศ์
Asst.Prof. Sugul      Kritalukvong   

Lecturer

Tel&Fax:  (66) 53 916 858, (66) 53 916 857
Email: sugul.kri@mfu.ac.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

อาจารย์ ดร.ฤทธิภัฏ     กัลยาณภัทรศิษฏ์
Dr. Ridthipat       Kallayanapattharasit

Lecturer

Tel&Fax: (66) 53 916 857
Email: ridthipat@mfu.ac.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม)


 

อาจารย์สรรค์     ตันติจัตตานนท์
Aj. Sann       Tantichattanon

Leave to study

Tel&Fax:  -
Email: neosann@hotmail.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

อาจารย์กนกวรรณ  เลิศรัตน์เดชากุล
Aj. Kanokwan    Lertratdachakul

Lecturer

Tel&Fax: (66) 53 916 857
Email: Kanokwan.ler@mfu.ac.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

http://www.mfu.ac.th/school/law/admin/uploadCMS/staff/MXTue72612.jpg

อาจารย์ วรพชร    จันทร์ขันตี
Aj. Worapach    Chankhanti

Lecturer

Tel&Fax:  (66) 53 916 857
Email: worapach.cha@mfu.ac.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

อาจารย์ภัสวรรณ     อุชุพงศ์อมร
Aj. Passawan     Ouchupongamorn

Lecturer

Tel&Fax: (66) 53 916 857
Email: passawan2008@gmail.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

IMG_5107 copy


อาจารย์วลัยวรรณ   มธุรสปรีชากุล

 Aj. Walaiwan   Mathurotpreechakun

Lecturer

Tel&Fax:  -
Email: Walaiwan.mat@mfu.ac.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม)อาจารย์ติณเมธ  วงศ์ใหญ่

Aj. Thinnamedh  Wongyai

Lecturer

Tel & Fax : (66) 53 916 857
E.mail :
thinnamedh.won@mfu.ac.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

อาจารย์สุวิจักขณ์     จันดาพันธ์
Aj. Suwijak    Chandaphan

Leave to study

Tel&Fax: (66) 53 916 857
Email: suwijak.cha@mfu.ac.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม)                                                                   

อาจารย์อริศรา      เหล็กคำ
Aj. Arisara          Lekkham

Lecturer      

Tel&Fax:  (66) 53 916 857
Email: arisara.lek@mfu.ac.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

อาจารย์ยศพนธ์   นิติรุจิโรจน์
Aj. Yodsapon     Nitiruchirot

Leave to study

Tel&Fax:  -
Email: surino_juris@hotmail.com
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

IMG_5868

 

อาจารย์อวิกา   ผลไม้
Aj. Avika       Pollamai

Lecturer

Tel&Fax:  (66) 53 916 860, (66) 53 916 857
Email: avika.pol@mfu.ac.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

อาจารย์เพชรณพัฒน์  ศรีวุทธิยประภา
Aj. Phetnapat  Srivuddhiyaprabha

Lecturer

Tel&Fax: (66) 53 916 857
Email: thakoon_tum@hotmail.com(รายละเอียดเพิ่มเติม )

 อาจารย์กมลนัยน์  ชลประทิน
Aj. Kamonnai     Chonpratin

Lecturer

Tel&Fax: (66) 53 916 857
Email: kamonnai.cho@mfu.ac.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

แสดง IMG_5799.JPG

อาจารย์วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์
Aj. Wiwat    Damrongkulnan

Lecturer

Tel&Fax:  (66) 53 916 849, (66) 53 916 857
Email: wiwat.dam@mfu.ac.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม25)

อาจารย์นุรัตน์ ปวนคำมา
Aj. Nurat      Puankhamma

Lecturer

Tel&Fax: (66) 53 916 857                
Email: nurat.pua@mfu.ac.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม26)

อาจารย์รัฐวุฒิ แสงจันทร์
 Aj.Ratthawut Saengchan
    

  Lecturer

Tel&Fax: (66) 53 916 857
Email: nutz_14@hotmail.com (รายละเอียดเพิ่มเติม )

อาจารย์นวลจันทร์    แจ้งจิตร
Aj. Nuanchan      Changchit

Lecturer

Tel&Fax:  (66) 53 916 857
Email: nuanchan.cha@mfu.ac.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

อาจารย์ ดร. อัจฉริยา วงษ์บูรณาวาทย์
Dr. Archariya Wongburanavart   

Lecturer

Tel&Fax: -
Email: Email: archariya.won@mfu.ac.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม)