หน้าหลัก>>อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์  
 

                                                                                      

 

อาจารย์ ดร. อัจฉริยา วงษ์บูรณาวาทย์
Dr. Archariya Wongburanavart

School of Law 2nd Floor, E2 Building
Mae Fah Luang University 333 Moo 1
Thasud, Muang, Chiang Rai 57100 Thailand.

Email Address: archariya.won@mfu.ac.th

Curriculum Vitae

 


Education  
2012-2016

Ph.D. in Law, Durham University, UK
Thesis topic: “A Harmonisation of Intellectual Property Law in EU and ASEAN”

2011-2012
 • 2011-2012 Master of Laws (LLM) in International Trade and Commercial Law (Merit), Durham University, UK
 • Dissertation topic: “A Comparative Study of Patent and Environmental Protection in UK and USA”
2009-2011
 • Master of Laws (LLM) in Business Laws (English Program), Thammasat University
 • Dissertation topic: “A Comparative Study of Natural Resource Damage Assessment in USA and Thailand”

2004-2009

Bachelor of Laws (LLB), Thammasat University
1999-2004 Chiang Mai University Demonstration School     
1997-1999 Regina Coeli College
Work Ecperience
 • 2017-Present   Lecturer at Mah Fah Luang University
 • 2009                Krung Thai Bank Public Company Limited

Teaching Areas

Intellectual Property Law
International Environmental Law

Research Interests

 • Intellectual Property Law
 • Commercial Law
 • Environmental Law
 • Legal Systems in Comparison

Publication

 • Wongburanavart A, ‘A Comparative Study of Patent and Environmental Protection in UK
  and USA’ (2011) 1 Thammasat Business Law Journal 144-158.