งานประชุมวิชาการทางนิติศาสตร์ระดับชาติ (MFUNC 2017)

Untitled-1poster2

 

 

สอบถามเพิ่มเติม (ในวันและเวลาราชการ)

คุณวิภา  พันธนะบูรณ์  โทรศัพท์ 080-1848028 หรือ

คุณศกลรัตน์  โกศิริ   โทรศัพท์ 095-985-7170

ผู้สมัครสามารถส่งบทคัดย่อพร้อมใบสมัครได้ที่ :  MFUNC2017@gmail.com