ผู้บริหาร

 

 RungSrisomwong (1)

ผศ. ดร.รุ่ง ศรีสมวงษ์
Asst.Prof. Dr. Rung Srisomwong

Acting Dean
   Tel&Fax:  (66) 53916 857
Email: rsrisomwong@yahoo.com