ผู้บริหาร

 

 คณบดี
RungSrisomwong (1)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง ศรีสมวงษ์
Asst.Prof. Dr. Rung Srisomwong

Dean
   Tel&Fax:  (66) 53916 857
Email: 

 

 ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน    กฤตลักษณ์วงศ์
Asst.Prof. Suchin     Kritalukvong

Tel&Fax:  (66) 53916 857
Email: suchin.krit@mfu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ดร.ฤทธิภัฏ     กัลยาณภัทรศิษฏ์
Dr. Ridthipat       Kallayanapattharasit

Tel&Fax: (66) 53 916 857
Email: ridthipat@mfu.ac.th